BIP - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie

BIP - strona główna
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OŚRODEK WSPARCIA RODZINYOGŁOSZENIAOGŁOSZENIE O PRACYRok 2019

Treść strony

wersja do druku
Nabór na stanowisko psychologa (zakończony)

pobierz plik: [ Kwestionaiusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ]

Dyrekcja Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie przy ulicy Siemianowickiej 58
poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Zakres obowiązków:
- udzielanie porad specjalistycznych w zakresie rozwiązywania problemów, wychodzenia z kryzysu,
- współpraca z lokalnymi służbami na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
- praca indywidualna oraz zajęcia grupowe dla rodzin będących w kryzysie,
- terapia indywidualna i grupowa,
- sporządzanie opinii psychologicznych o dziecku i rodzinie.

2. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym
w przepisach o Służbie Cywilnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- znajomość przepisów: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 09.06.2011r. (Dz. U. 2019 poz. 1111 z późn.zm.), Rozporządzenia MPiPS w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22.12.2011r. (Dz. U. 2011 Nr 292 poz. 1720), Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 poz. 682).
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność,
- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- obsługa komputera w tym MS Office,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

3. Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,
- komunikatywność.

Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostępność do budynku.

4. Wymagane dokumenty:
- curriculum vitae,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończonych kursów, szkoleń,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą infromacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko (załącznik).

5. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kompletne dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją "Nabór na stanowisko psychologa
w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie" w sekretariacie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58 w godzinach od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do placówki) w terminie do dnia 31.10.2019r.

Powyższy nabór dotyczy zatrudnienia na tym stanowisku od 01.11.2019r.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.

 

pobierz plik: [ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną ]osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kurek, dnia: 2019-10-23
utworzony: 23-10-2019 / modyfikowany: 12-11-2019
wprowadził(a): Anna Banasik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie 2020, kontakt: sekretariatddz@wp.pl